Kim jest Notariusz i co robi Notariusz.

Kim jest notariusz?

Notariusz, wielokrotnie zwany również rejentem (pochodzi od słowa regent, czyli uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków) – jest to mianowany przez ministra sprawiedliwości. Prawnik notariatu jest upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.

Kto może zostać notariuszem?

Notariuszem może zostać przede wszystkim osoba, która po ukończonych studiach prawniczych odbyła aplikację notarialną i z pozytywnym wynikiem złożyła państwowy egzamin notarialny. Po zdaniu egzaminu notarialnego nie trzeba od razu składać wniosku o powołanie na stanowisko notariusza, gdyż można zdecydować, że wcześniej pełnić się będzie funkcję zastępcy notarialnego.

Jakie opłaty pobiera notariusz?

Rejent za swoje działania pobiera opłatę nazywaną taksą notarialną. Taksa notarialna to opłata ustalana zgodnie z rozporządzeniem ministra. Wielkość opłaty jest uzależniona od rodzaju działania oraz wartości przedmiotu czynności notarialnej.

Co robi notariusz?

Wymagane do sporządzenia czynności notarialnej dokumenty powinno się przekazać do kancelarii notarialnej przed umówionym wcześniej terminem dokonania czynności, aby umożliwić szczegółową ich analizę. Wcześniejsza analiza dokumentów pozwoli na bezpieczne i sprawne sporządzenie czynności notarialnej.

notariusz

Dokumenty powinno się złożyć w oryginale. Notariusz dokona analizy ich prawidłowości, oceni także, czy stanowią wystarczającą podstawę sporządzenia czynności. Dzięki dogłębnej analizie przedstawionych dokumentów notariusz może, w myśl art. 80 ustawy Prawo o notariacie, czuwać nad należytym ochroną praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej.

Notariusz sporządza przede wszystkim akty notarialne, ale w jego gestii są również poświadczenia, doręczanie oświadczeń, przygotowywanie protokołów, tworzenie weksli i czeków, przechowywanie pieniędzy i papierów wartościowych, wykonywanie odpisów dokumentów, przygotowywanie projektów aktów i zaświadczeń innego typu, na przykład o zrzeknięciu się spadku przez osoby, które nie chcą dziedziczyć.

W większości przypadków akt notarialny może powstać, ale wcale nie musi. Obowiązek zawarcia umowy czy złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego powstaje w chwili, kiedy strony zawierają umowy, których przedmiotem są nieruchomości i prawa do nich, zawierane są umowy określonych spółek i przyjmowany jest statut spółki akcyjnej, ustanawiana jest rozdzielność majątkowa bądź intercyza zmienia formę wspólnoty majątkowej małżonków, jak również we wszystkich przypadkach ustanowienia pełnomocnika dla czynności, które będą wykonywane w formie aktu notarialnego.